Regulamin parkingu prywatnego znajdującego się przy ul. Anieli Krzywoń 13-14 w Szczecinie

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z parkingu niestrzeżonego znajdującego się  pod zarządem Spółki Steed SA z siedzibą w Szczecinie zwanym dalej „Zarządcą”.
 2. Parking jest parkingiem prywatnym niestrzeżonym  i monitorowanym, przeznaczonym  wyłącznie dla klientów Steed SA i osób posiadających zgodę Steed SA.
 3. Zarządca  wyraża zgodę na korzystanie z parkingu przez  członków Wspólnoty Mieszkaniowej  Anieli Krzywoń 15 na zasadach  określonych w regulaminie.
 4. Każdy korzystający z parkingu, zobowiązany jest  do zapoznania się  z treścią regulaminu  przed wjazdem  na teren parkingu.

§ 2. Umowa najmu miejsca parkingowego 

 1. Korzystanie z rzeczonego parkingu poczytuje się za zawarcie umowy najmu miejsca parkingowego, której stroną pozostaje Steed SA oraz korzystający z parkingu, na zasadach określonych  przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Umowa  najmu zostaje zawarta z chwilą wjazdu przez użytkownika  na teren parkingu a kończy się z chwilą wyjazdu z terenu  parkingu.
 3. Każdy użytkownik pojazdu, decydując się na  korzystanie z parkingu, akceptuje postanowienia regulaminu i zobowiązuje się  do ich przestrzegania.

§ 3. Odpłatność za korzystanie z parkingu

 1. Parking jest parkingiem płatnym,   od mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Anieli Krzywoń 15  za korzystanie z miejsca parkingowego do 1 godziny nie pobiera się opłaty,  po przekroczeniu tego czasu  za korzystanie z miejsca pobiera się opłatę w wysokości 200,00 zł ( słownie: dwieście złotych) za każdą rozpoczęta dobę.
 2. Od osób  korzystających z parkingu nie będących  Mieszkańcami WM A.Krzywoń15 i nieposiadających zgody Steed SA pobiera się opłatę  w wysokości 200 zł ( słownie: dwieście złotych) za każdą rozpoczęta dobę.
 3. Steed SA dopuszcza możliwość najmu miejsc parkingowych na zasadach uzgodnionych indywidualnie z najemcą.
 4. W razie uchybienia  zasadom wskazanym w niniejszym regulaminie, zarządca obciąży korzystającego  z parkingu opłatą w wysokości 200,00 zł/doba. Taka sama  wysokość kwoty przewidziana jest  z tytułu bezumownego  korzystania z miejsca parkingowego nie zależnie od czasu trwania  postoju. 
 5. Miejscem, w którym  uiszcza się opłaty,jak i gdzie można uzyskać   zgodę Zarządcy na postój jest siedziba Zarządcy położona  przy ul.  Anieli Krzywoń 13-14 w Szczecinie.

§ 4. Zawarte   w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. "Korzystający z parkingu" - faktycznego  użytkownika miejsca parkingowego, będącego  osobą posiadająca zgodę Zarządcy parkingu;
 2. "Zarządca parkingu" spółka Steed SA z siedzibą w Szczecinie  przy ul. Anieli Krzywoń 13-14, wpisaną  do Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem 0000116364, posiadająca NIP 8521146696, REGON 810898505, jest użytkownikiem wieczystym   terenu, na którym  zlokalizowany jest parking.
 3. "miejsce parkingowe" - wydzieloną powierzchnię na terenie  parkingu przeznaczoną do pakowania pojazdów 

§ 5. Zasady korzystania z parkingu.

 1. Na drogach wewnętrznych parkingu obowiązują przepisy  ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( DZ.U.z 1997r.Nr 98,poz. 602, z późn. zm.) oraz postanowienia  Regulaminu
 2. Kontrolę  w zakresie zgodności  postępowania korzystających z parkingu z przepisami  prawnymi i postanowieniami Regulaminu sprawują osoby działające z upoważnienia  Zarządcy.
 3. Korzystający z parkingu  zobowiązani są do parkowania  pojazdów wyłącznie w wyznaczonych do tego  miejscach parkingowych. Zabrania się do korzystania z  miejsc parkingowych  przypisanych do konkretnych pojazdów.

§ 6. Odpowiedzialność z tytułu korzystania  z parkingu i odpowiedzialność Zarządcy

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności  za pojazdy, ich wyposażenie i inne mienie korzystających z parkingu, a pozostawionych na jego terenie.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek szkody  powstałe w wyniku korzystania  z miejsc parkingowych  niezgodnie  z zasadami określonymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu, wyrządzone  przez korzystających  z parkingu lub osoby trzecie.
 3. Korzystający z parkingu odpowiada za  wszelkie szkody  wyrządzone przez siebie  samego i osoby pozostające  pod jego opieką. Korzystający z parkingu zobowiązany jest do niezwłocznego  poinformowania Zarządcy  o powstałej szkodzie.  

                
§ 7. Zasady bezpieczeństwa

 1. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10km/h.
 2. Na terenie parkingu bezwzględnie zabrania się :
  1. palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
  2. spożywania alkoholu
  3. składowania  paliw, substancji łatwopalnych i toksycznych, jak również opróżnionych  pojemników po takich substancjach,
  4. postoju pojazdów  z pracującym silnikiem,
  5. parkowania pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym, układem olejowym, układem chłodzenia lub innymi uszkodzeniami mogącymi spowodować uszkodzenie  parkingu,
  6. postępowania niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.
 3. a miejscach parkingowych i drogach wewnętrznych zabrania się:
  1. mycia , naprawy i odkurzania pojazdów,
  2. wymiany cieczy chłodzącej,
  3. napełniania i uzupełniania paliwa lub olejów,
  4. innych czynności  mogących mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.
 4. Handel obnośny, obwoźny, roznoszenie ulotek, organizowanie zgromadzeń, występów artystycznych i innych, na terenie parkingu są dozwolone wyłącznie za uzyskaniem uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy.