Regulamin parkingu prywatnego przy ul. 3 Maja – ul. Owocowej w Szczecinie

Regulamin parkingu prywatnego

znajdującego się przy ul. 3 Maja – ul. Owocowej w Szczecinie

Wersja PDF

 

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z parkingu niestrzeżonego znajdującego się pod zarządem Spółki Steed S.A. Z siedzibą przy ul. Anieli Krzywoń 13-14 w Szczecinie, zwanym dalej „Zarządcą”.

 2. Parking jest parkingiem prywatnym niestrzeżonym i monitorowanym, przeznaczonym wyłącznie dla klientów sklepu „Freshmarket” i osób posiadających zgodę Zarządcy.

 3. Każdy korzystający z parkingu, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed wjazdem na teren parkingu.

 

 

§2.

Umowa najmu miejsca parkingowego

 1. Korzystanie z rzeczonego parkingu poczytuje się za zawarcie umowy najmu miejsca parkingowego, której stroną pozostają Zarządca oraz korzystający z parkingu, na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

 2. Umowa najmu zostaje zawarta z chwilą wjazdu przez użytkownika na teren parkingu, a kończy się wraz z chwilą wyjazdu z terenu parkingu.

 3. Każdy użytkownik pojazdu, decydując się na korzystanie z parkingu, akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

 

§3.

Odpłatność za korzystanie z parkingu

 1. Parking jest czynny przez 24h, z czego dla klientów sklepu w godzinach jego otwarcia, a dla pozostałych osób posiadających zgodę Zarządcy cały czas.

 2. Parking jest parkingiem płatnym, za pierwsze 40 minut korzystania z miejsca parkingowego od klientów sklepu nie pobiera się opłat, po przekroczeniu tego czasu za korzystanie z miejsca parkingowego pobiera się opłatę w wysokości 300,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdą rozpoczętą dobę.

 3. Od osób, które na korzystanie z parkingu uzyskały zgodę Zarządcy również pobiera się opłatę w wysokości 400,00zł/miesiąc.

 4. W razie uchybienia zasadom wskazanym w niniejszym regulaminie, Zarządca obciąży korzystającego z parkingu opłatą w wysokości 300,00 zł/doba. Taka sama wysokość kwoty przewidziana jest z tytułu bezumownego korzystania z miejsca parkingowego- niezależnie od czasu trwania postoju.

 5. Miejscem, w którym uiszcza się kwoty wskazane w ust. 2, ust.3, i ust. 4, jak i gdzie uzyskuje się zgodę Zarządcy na postój (w przypadku osób innych niż klienci sklepu), jest siedziba Zarządcy położona przy ul. Anieli Krzywoń 13-14 w Szczecinie.

 

 

§4.

Zawarte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. „korzystający z parkingu” – faktycznego użytkownika miejsca parkingowego, będącego osobą posiadającą zgodę Zarządcy parkingu lub klienta sklepu;

 2. „Zarządca parkingu” – Spółka Steed S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Anieli Krzywoń 13-14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116364, posiadająca NIP: 8521146696, REGON: 810898505, którą dzierżawi teren na którym zlokalizowany jest parking,

 3. „klient sklepu” – osoba fizyczna, korzystająca w czasie dozwolonego postoju parkingowego z usług świadczonych na terenie sklepu;

 4. „miejsce parkingowe” – wydzieloną powierzchnię na terenie parkingu przeznaczoną do parkowania pojazdów.

 

 

§5.

Zasady korzystania z parkingu

 1. Na drogach wewnętrznych parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.) oraz postanowienia Regulaminu.

 2. Kontrolę w zakresie zgodności postępowania korzystających z parkingu z przepisami prawnymi i postanowieniami Regulaminu sprawują osoby działające z upoważnienia Zarządcy.

 3. Korzystający z parkingu zobowiązani są do parkowania pojazdów wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach parkingowych. Zabrania się korzystania z miejsc parkingowych przypisanych do konkretnych pojazdów.

 

 

§6.

Odpowiedzialność z tytułu korzystania z parkingu i odpowiedzialność Zarządcy

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy, ich wyposażenie i inne mienie korzystających z parkingu a pozostawionych na jego terenie.

 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z miejsc parkingowych niezgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu, wyrządzone przez korzystających z parkingu lub osoby trzecie.

 3. Korzystający z parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie samego i osoby, pozostające pod jego opieką. Korzystający z parkingu, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o powstałej szkodzie.

 

 

§7.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.

 2. Na terenie parkingu bezwzględnie zabrania się:

 1. palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,

 2. spożywania alkoholu,

 3. składowania paliw, substancji łatwopalnych i toksycznych, jak również opróżnionych pojemników po takich substancjach,

 4. postoju pojazdu z pracującym silnikiem,

 5. parkowania pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym, układem olejowym, układem chłodzenia lub z innymi uszkodzeniami mogącymi spowodować zniszczenie parkingu,

 6. postępowania niezgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

 1. Na miejscach parkingowych i drogach wewnętrznych zabrania się:

 1. mycia, naprawy, odkurzania pojazdów,

 2. wymiany cieczy chłodzącej,

 3. napełniania czy uzupełniania paliwa lub olejów,

 4. innych czynności mogących mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

 1. Handel obnośny, obwoźny, roznoszenie ulotek, organizowanie zgromadzeń, występów artystycznych i innych, na terenie parkingu, są dozwolone wyłącznie za uzyskaniem uprzedniej, pisemnej zgody Zarządcy.